Tài liệu Lớp tập huấn về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia (9/17/2019)
 1. Lớp tập huấn về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 TTHC lĩnh vực ATTP (8h-12h sáng mai) và 04 TTHC lĩnh vực MTYT (13h-17h chiều mai).
Tài liệu download tại đây


2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng về việc tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 TTHC lĩnh vực trang  thiết bị y tế sáng nay ngày 04/10/2019.
Tài liệu download tại đây

Quay lại
  • Lượt truy cập: 3386937
  • Đang xem: 501