Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức quốc tế

  • 14/05/2019
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức quốc tế để các bộ, cơ quan, địa phương tham khảo ý nghĩa, nội dung, phương pháp tính, cách thức thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu của từng chỉ số thành phần.
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc và chủ trì các nhóm chỉ số về Ứng dụng Công nghệ thông tin thuộc Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh (GCI4.0), các nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình kinh doanh, Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình của tổ chức, Sáng tạo trực tuyến thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo (GII).Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức quốc tế để các bộ, cơ quan, địa phương tham khảo ý nghĩa, nội dung, phương pháp tính, cách thức thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu của từng chỉ số thành phần. 
T
ải hướng dẫn đầy đủ  tại đây

Tin khác

  • Lượt truy cập: 3041119
  • Đang xem: 1746