TT Số hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 749/QĐ-TTg Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030 03/06/2020
2 12/2020/TT-BTTTT Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020
3 2153/QĐ-BYT Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 25/05/2020
4 11/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2020
5 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT 07/05/2020
6 47/2020/NĐ-CP Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 09/04/2020
7 45/2020/NĐ-CP Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
8 4/2020/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
9 3/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 24/02/2020
10 123/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 22/01/2020
11 111/QĐ-BTTTT Quyết định Công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 21/01/2020
12 6139/QĐ-BYT Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Y tế 31/12/2019
13 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 31/12/2019
14 2337/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo.. 31/12/2019
15 6085/QÐ-BYT Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 30/12/2019
16 18/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công... 25/12/2019
17 4888/QÐ-BYT Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh 18/10/2019
18 52-NQ/TW Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 27/09/2019
19 4376/QĐ-BYT Quyết định 4376/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 24/09/2019
20 73/2019/NĐ-CP Nghị định 73 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
21 1480/QÐ-BYT Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 22/04/2019
22 46/2018/TT-BYT Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử 28/12/2018
23 7672/QĐ-BYT Quyết định số 7672/QĐ-BYT cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 26/12/2018
24 5454/QĐ-BYT Quyết định số 5454/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử 10/09/2018
25 1072/QĐ-TTg Quyết định số 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử 28/08/2018
26 1017/QĐ-TTg Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 14/08/2018
27 54/2017/TT-BYT Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB 29/12/2017
28 6110/QĐ-BYT Quyết định số 6110/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn 29/12/2017
29 6111/QĐ-BYT Quyết định số 6111/QĐ-BYT về phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 – 2020 29/12/2017
30 4495/QĐ-BYT Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế. 29/12/2017
  • Lượt truy cập: 3041169
  • Đang xem: 1796