Tìm kiếm văn bản

Trang 1 / 5 (97 bản ghi)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next
STT
Tiêu đề văn bản
Xem chi tiết
 
97Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh Xem chi tiết
96Quyết định 4376/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế Xem chi tiết
95Nghị định 73 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Xem chi tiết
80Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế Phiên bản 1.0 Xem chi tiết
94Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ Xem chi tiết
93QĐ 5454/QĐ-BYT: Ban hành Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử Xem chi tiết
92QĐ 7672/QĐ-BYT: Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 Xem chi tiết
91Thông tư ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Xem chi tiết
90Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử Xem chi tiết
89Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Xem chi tiết
88Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB Xem chi tiết
87Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa Xem chi tiết
86Quyết định số 6111/QĐ-BYT về phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 – 2020 Xem chi tiết
85Quyết định số 6110/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn Xem chi tiết
84Danh sách tên miền quốc gia Việt Nam (.vn) được ưu tiên bảo vệ Xem chi tiết
83QĐ 3025/QĐ-BYT về Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5) Xem chi tiết
82QĐ 3219/QĐ-BYT về biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế Xem chi tiết
81Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 Xem chi tiết
79Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng Xem chi tiết
78Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế. Xem chi tiết
Trang 1 / 5 (97 bản ghi)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next